Els termes i condicions que més endavant s’indiquen com les “Condicions Generals”, regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota aquest domini on es troben publicades, així com als seus respectius subdominis i subdirectoris.

Aquest “Lloc Web” (d’ara endavant), és propietat o es troba sota el control del titular:

SBD IL.LUMINACIÓ & CONSULTING SLU
c/ Vilarrúbias, 16
08202 – Sabadell – Barcelona – Espanya
Tel. (+34) 93 725 94 41

Així mateix, la seva acceptació a el present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@sbdiluminacion.com, manifestant la seva voluntat.

Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents se d’accedir a aquest “lloc web” i / o utilitzar els continguts i / o serveis en ell disponibles.

1. Condicions Generals

OBJECTE DE LES CONDICIONS
1.1. Constitueix l’objecte de les presents condicions regular l’accés i la utilització d’aquest lloc web, entenent-se a efectes de les presents condicions generals com “lloc web”:
(A) L’aparença externa (o “look and feel”) de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica (és a dir, l’arbre de navegació).
(B) Els Elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació, incloent, a títol enunciatiu i no limitador, aquells textos, imatges, sons, bases de dades, productes multimèdia, interpretacions, execucions artístiques, fixacions, fotografies , senyals de radiodifusió, i en general, totes aquelles creacions i objectes expressats per qualsevol mitjà o suport, actualment conegut o que s’inventi en el futur siguin, o no, objecte de protecció per l’ordenament jurídic vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial o per qualssevol altres sistemes jurídics anàlegs (els “Continguts”) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als usuaris (els “serveis”).
1.2. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del “lloc web” i dels continguts i serveis que s’hi incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol dels Continguts i / o serveis que s’integren en el Lloc Web.

2. Condicions Particulars

2.1. L’accés i la utilització de certs Continguts i / o Serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les Condicions Generals aquí recollides (en endavant, les “condicions Particulars”). L’ accés i la utilització d’aquests Continguts i / o Serveis implicarà, per tant, la plena adhesió a les condicions particulars que els regula en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi als mateixos, quedant aquestes condicions particulars incorporades automàticament a les presents Condicions Generals.
2.2. En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestats en les Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran sempre i en tot cas, els termes acordats en aquest últim instrument respecte d’aquells termes incompatibles i tan sols respecte d’aquells Continguts i / o Serveis sotmesos a aquesta específica regulació.

3. Accés als continguts i serveis

3.1. Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats Continguts i / o Serveis del Lloc Web, l’usuari podrà necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics.
3.2. Aquesta instal·lació correrà a càrrec de l’usuari, declinant SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es pogués derivar.
3.3. L’usuari s’obliga a no accedir als Continguts i / o Serveis del Lloc Web per altres mitjans que no sigui la interfície de pantalla que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. proporciona per accedir-hi.

4. Registre

4.1. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. podrà exigir per a l’accés a determinats Continguts i / o Serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en aquest cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i actualitzar les dades de registre perquè aquests continuïn sent veraces, exactes i completes. L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari o contrasenya paraules i / o expressions que, en general, fossin contràries a la llei o les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats i, en general, paraules i / o expressions sobre les que recaigui algun dret que exclogui la utilització per l’usuari de les mateixes. Amb aquesta finalitat, l’usuari no podrà seleccionar paraules o expressions que siguin malsonants, injurioses, calumnioses, idèntiques, similars o cap manera coincidents amb signes distintius, denominacions socials, així com noms, cognoms, noms artístics i / o pseudònims de terceres persones . Si l’usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. tingués motius suficients per sospitar que aquesta informació fos falsa, inexacta o incompleta, o fos contrària a la llei oa les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades, de conformitat amb el que estableix el paràgraf anterior, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL, té dret a cancel·lar el registre i denegar l’accés i ús, present o futur, el lloc web o de qualsevol dels Continguts i / o Serveis en ell incorporats.
4.2. L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzen o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.
4.3. L’usuari podrà cancel·lar i desactivar un registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la contrasenya. L’usuari reconeix i accepta que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. es reserva el dret a cancel·lar els registres inactius durant un període de temps que no fos raonable.

5. Normes d’Ús del Lloc

5.1. L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i els Continguts i / o Serveis que en ell s’incorporen de forma diligent i correcta. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web:
(A) Per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats oa l’ordre públic establert.
(B) Amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. qualsevol responsabilitat que tot l’anterior es pogués derivar.
5.2. L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web i els Continguts i / o Serveis de el mateix serà efectuat amb fins estrictament personals, privats i particulars. Queda expressament prohibit que l’usuari autoritzi a tercers l’ús, total o parcial del Lloc Web o que introdueixi i / o incorpori com, oa, una activitat empresarial pròpia dels Continguts i / o Serveis en ell incorporats. Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels Continguts i / o Serveis o del Lloc Web en si.
5.3. L’Usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar els equips i sistemes informàtics o equips de telecomunicacions de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. o de qualsevol tercer, ni els continguts incorporats i / o emmagatzemats en els mateixos.
5.4. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol manera que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi de la mateixa per part d’altres usuaris.
5.5. L’Usuari s’obliga a no modificar els equips i sistemes de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips i sistemes modificades amb el intuito d’obtenir accés no autoritzat a qualsevol Servei i / o Contingut del Lloc Web.
5.6. L’usuari s’obliga a no interferir ni interrompre l’accés i utilització del Lloc Web, servidors o xarxes connectats a la mateixa, o incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

6. Continguts i serveis del Lloc Web

6.1. Informació Comercial L’Usuari és conscient i accepta que els Continguts i / o Serveis d’aquest Lloc Web té un cap bàsicament publicitari, comercial o ambdós per part d’aquells els Continguts i / o Serveis s’ofereixen en aquest lloc web. És important que tingui en consideració que la visualització dels Continguts i / o Serveis a través del Lloc Web pot generar impressions errònies.
6.2. Informació corporativa (a) L’usuari és conscient i accepta que qualsevol dada relativa a particular / s, empresa / es, organització / ns, col·lectiu / s. etc, de naturalesa econòmica, financera i estratègica o de qualsevol tipus, així com els textos i materials (en endavant, “Informació Corporativa de la web”) es porta a terme amb fins merament informatius.
6.3. Informació subministrada per tercers
(A) El lloc web pot incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents d’aquells els productes o serveis s’ofereixen, incloent els propis usuaris del Lloc Web. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. no garanteix, ni assumeix cap responsabilitat sobre la certesa, integritat, exactitud d’aquesta informació i / o continguts, incloent aquells supòsits en què hi hagi elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.
(B) En qualsevol cas, i sense perjudici de l’anterior, la remissió per part de tercers d’informacions i / o continguts a les seccions d’accés públic d’aquest lloc web a través de correu electrònic o de qualsevol altre mitjà, implicarà l’atorgament a favor de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL d’una llicència no exclusiva, sense límit en el temps, d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol una altra forma explotar comercialment, en tot o en part, aquestes informacions o continguts titularitat de l’usuari en el lloc web en qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà o tecnologia. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. es reserva el dret, en la seva única discreció, d’editar, rebutjar o eliminar les informacions i / o continguts abans referits.
(C) L’usuari reconeix i accepta que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a disposició de tercers en el Lloc Web sempre que sigui:
6.3.c.1. Requerit per a això per les autoritats i organismes competents;
6.3.c.2. Necessari per fer complir les condicions generals i / o condicions particulars,
6.3.c.3. Convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets.
6.3.c.4. Convenient o necessari per protegir els legítims interessos de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., els seus clients, usuaris i el públic en general.

7. Continguts i Serveis Aliens a el Lloc Web

7.1. En aquest Lloc Web SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. pot posar a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directoris i motors de cerca que els permeten accedir a pàgines web pertanyents a i / o gestionats per tercers.
7.2. La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris la cerca i accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a Internet.
7.3. L’establiment de l’enllaç no implica, necessàriament, l’existència de relacions entre SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, així com tampoc, l’acceptació i aprovació per part de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. dels seus Continguts o Serveis.
7.4. Llevat que es manifesti el contrari, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. no ofereix ni comercialitza per si mateix, ni per mitjà de tercer la informació, Continguts i / o Serveis disponibles a les pàgines enllaçades, ni els controla prèviament, aprova o vigila, ni els fa propis. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en les pàgines enllaçades.
7.5. A causa de que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. no té controls alguns sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al lloc web l’usuari reconeix i accepta que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol producte que es comercialitzi en els mateixos.

8. Garanties i Responsabilitat

8.1. Llevat que la llei determini expressament el contrari, o indicació expressa en contra, l’usuari reconeix i accepta expressament que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita sobre el Lloc Web, o els continguts i serveis que s’hi incorporen, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu:
(A) La disponibilitat i continuïtat de l’funcionament del Lloc Web i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar del Lloc Web, els continguts i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el lloc web oa aquelles des de les quals es presten els Serveis.
(B) Els nivells de qualitat, interoperabilitat i funcionalitat del Lloc Web, així com dels Serveis i / o Continguts que incorpora.
(C) La interrupció, suspensió o cancel·lació d’accés a la Web i als Continguts i / o Serveis que incorpora.
(D) L’adequació per a un propòsit particular del Lloc Web i dels Serveis o Continguts incorporats en el mateix.
(E) La certesa, integritat, exactitud i / o actualització dels continguts, Serveis, productes, textos, gràfics, enllaços o qualsevol altre element incorporats al Lloc Web, així com els resultats que es puguin obtenir de l’accés i / o ús de aquest lloc web o dels seus continguts.
(F) SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquest lloc web, així com per la falta de veracitat, exactitud, vigència, pertinència i / o actualitat dels continguts.
(G) L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del Lloc Web o dels Serveis que ofereix a l’respecte.
(H) L’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
8.2. L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web, dels Serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat, per la qual cosa adoptarà totes aquelles mesures que fossin necessàries a l’efecte de minimitzar els riscos, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que siguin necessàries per garantir procediments antivirus i de recuperació de dades. Així doncs, llevat que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l’accés i ús del Lloc Web o dels Continguts i / o Serveis que en ell s’incorporin.

9. Força Major

Sense perjudici de l’anterior, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL, no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del Lloc Web, els seus Continguts i / o Serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix, quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, rajos o incendis, situacions de força major, situacions d’urgència extrema com ara guerres, operacions militars, disturbis civils, tancaments patronals o qualsevol una altra situació de força major o causa fortuïta.

10. Dades de caràcter personal

10.1. Per utilitzar o tenir accés a determinats Serveis i / o Continguts, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. podrà requerir als usuaris que emplenin certs formularis de registre que impliquen el subministrament de certes dades de caràcter personal. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. tractarà aquestes dades d’acord amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallin.
10.2. A l’completar i enviar qualsevol formulari incorporat al lloc web, l’usuari consenteix i autoritza expressament que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. reculli, tracti automàticament o cedeixi, segons sigui el cas, les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallin.
10.3. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació de conformitat amb els que estableix la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents en el sector, per tal de garantir a l’màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions. L’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Les xarxes utilitzades a Internet no són segures i qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades. No obstant, l’anterior, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. adverteix que l’estat actual de la tècnica no garanteix la no vulneració dels sistemes de seguretat o de la inviolabilitat de les comunicacions quan aquests són transportats a través de qualssevol xarxes de telecomunicació. Així doncs, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. no pot garantir la plena privacitat i seguretat de la utilització del Lloc Web i dels Continguts i / o Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Lloc Web i dels Continguts i / o Serveis.

11. Drets de propietat intel·lectual, industrial i altres drets

11.1. Legislació Aplicable El present lloc web, així com els Continguts, Serveis i elements que en ell s’integren en el mateix, són propietat o es troben sota el control de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL, estant protegits, sense cap limitació, per les lleis de propietat intel·lectual de l’industrial del Regne d’Espanya i pels tractats i convenis internacionals que puguin ser aplicables.
11.2. Propietat de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L .. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. és la titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre aquest Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. o de qualsevol que aquest designi, tots els drets sobre qualsevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:
(A) Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web.
(B) A l’arquitectura de navegació.
(C) Els Codis font de les pàgines web.
(D) Fotografies.
(I) Enregistraments.
(F) Programes d’ordinador.
(G) Base de dades.
(H) Tecnologia.
(I) Logotips.
(J) Signes distintius. A tot això, en conjunt, se li denominarà en endavant, la “Propietat”.
11.3. Propietat de Tercers. L’usuari reconeix i accepta que en el Lloc Web es troben accessibles continguts i serveis propietat de tercers els drets es troben protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial, drets d’explotació de la valor comercial i publicitari de la imatge i altres drets anàlegs, segons sigui el cas.
11.4. Reserva de Drets L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:
(A) Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com, per exemple, copyright i TM, etc.).
(B) Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

12. Llicències sobre la Propietat

12.1. L’usuari reconeix que, en virtut d’aquestes Condicions Generals, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la seva Propietat, o sobre qualsevol propietats de terceres parts. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. només autoritza a l’usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats a les presents Condicions.

12.2. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. autoritza els usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s’incorporin.
12.3. Els usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra forma desplegar activitats que comportin l’ús comercial del Lloc Web, les seves pàgines, continguts o elements que l’integren, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, de l’legítim titular dels drets d’explotació. Quan SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. ho autoritzi expressament per escrit, l’usuari podrà descarregar una única còpia d’això continguts. En qualsevol cas, la llicència d’ús reconeguda en el present apartat no podrà ser, en cap cas, cedida o transferida a tercers.
12.4. L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i / o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.
12.5. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva Propietat distinta de la que expressament es detalla en la present clàusula.

13. Llicència d’Enllaços

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L ..
(A) L’Enllaç únicament permetrà l’accés directe a la pàgina d’inici d’aquest Lloc Web.
(B) L’usuari no podrà reproduir, ni limitar totalment o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, ( “look and feel”), ni realitzarà marcs ( “frames”) ni enllaços ensamblats ( “link inline “) de les pàgines d’aquest Lloc Web.
(C) No es crearà cap explorador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web.
(D) No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre aquest lloc web, o qualsevol de les Propietats de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL, i en particular, no es declararà ni donarà a entendre que SBD IL · luminació & CONSULTING SL col·labora o és un soci col·laborador i / o i en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.
(E) La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL, excepció feta d’aquells signes que formin pari de el mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL.
(F) La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts o serveis contraris a qualssevol drets de tercers.

14. Terminació de Llicències

SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. es reserva el dret d’acabar o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut de les presents Condicions Generals. Sense perjudici d’això. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. podrà emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part de l’usuari que:
(A) No sigui conforme als termes i condicions aquí especificats.
(B) Infringeixi o vulneri els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres anàlegs de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. o de qualsevol altre tercer legítim titular.
(C) Infringeixi qualsevol normativa que sigui d’aplicació. L’usuari estarà obligat a modificar o retirar immediatament de la seva pàgina web qualsevol Propietat de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., o qui aquest representi i a retirar qualsevol enllaç a el Lloc Web, quan així li ho requereixi SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L ..

15. Procediment de Notificació d’infraccions

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit d’utilització de qualsevol contingut i / o serveis, o de la realització de qualsevol activitat il·lícita en les pàgines web incloses en el Lloc Web, oa través dels Serveis prestat, podrà posar-se en contacte en el domicili social de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL, a dalt indicat, facilitant la següent informació:
(A) El nom, cognoms, document nacional d’identitat, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic de l’reclamant, així com, si s’escau, la signatura d’titular dels drets suposadament infringits o, si escau, de la persona autoritzada per actuar en el seu nom i representació.
(B) Determinar la suposada activitat il·lícita i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, descripció precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva exacta localització.

16. Vigència de les condicions generals i la seva Modificació

16.1. La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del Lloc Web, així com dels continguts i serveis en ell incorporats, té una durada indefinida. Així mateix qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit.
16.2. Sense perjudici de l’anterior, aquesta relació es considerarà acabada amb caràcter immediat quan SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., publiqui unes noves condicions generals. L’accés i utilització del Lloc Web implica la plena adhesió i acceptació de les noves condicions i, conseqüentment, l’inici d’una nova relació jurídica.
16.3. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, les presents Condicions Generals.

17. Cessió a Tercers

17.1. L’usuari no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar a favor de terceres parts dels drets i obligacions establertes en aquestes condicions generals i, si s’escau, en les condicions particulars.
17.2. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL, podrà cedir, transferir, gravar o subrogar a favor de terceres parts, total o parcialment, els drets i obligacions assumides en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercer part, entenent-se per mitjà de la present clàusula que l’usuari atorga autorització suficient a aquest efecte.
El responsable de l’arxiu en el moment en s’efectuï la primera cessió de dades haurà d’informar-ne els afectats, indicant, així mateix, la finalitat d’el fitxer, la naturalesa de les dades que han estat cedides i el nom i direcció de l’cessionari. Les dades de caràcter personal objecte de tractament només podran ser comunicades a un tercer per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes de cedent i de l’cessionari amb el previ consentiment de l’interessat.

18. Llei Aplicable i Jurisdicció competent

18.1. El lloc web és operat i controlat per SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., des dels seus oficines a Espanya. Conseqüentment, totes les qüestions que puguin derivar-se de l’accés i / o ús de la mateixa s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació.
18.2. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L., i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents al Regne d’Espanya.
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l’usuari podrà acudir a sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es), encarnat en el Jurat de la Publicitat i en la Junta Arbitral Nacional de Consum.

19. Notificacions

Excepte indicació en contra, totes les notificacions, requeriments, acords, consentiments, acceptacions o comunicacions que siguin necessàries de conformitat amb el que disposen les presents Condicions Generals o que, d’una o altra manera, estiguin relacionades amb el mateix, hauran de ser plasmades per escrit, i enviades a SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL, per correu a el domicili social de la companyia, a l’atenció de el Departament Informàtica (Jurídic).

20. Més Informació

Per favor, per a qualsevol informació addicional, suggeriment o proposta poseu-vos en contacte amb el Servei d’Atenció al Client al telèfon (+34) 93 725 94 41, o a l’adreça de correu electrònic info@sbdiluminacion.com. Aquesta adreça electrònica està protegida contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la.